Diccionari feminista bàsic.

Hi ha paraules que s’utilitzen dins el feminisme, i que molt sovint no s’entens a què fan referència, quin és el seu significat? Doncs aquí tens la solució! Aquest diccionari bàsic t’ajudarà a entendre-les!

No deixis de consultar-ho ja que ho podrem anar ampliant amb les suggerències de totes les dones, trans, queers, etc, que ho vagin llegint i proposant nous conceptes o modificacions d’aquests.

 

Feminisme. És un moviment social i polític emancipador que lluita per  la igualtat entre dones i homes És el conjunt del moviment feminista i la teoria feminista. El moviment feminista actua de dues maneres simultànies i complementàries, que són l’acció mitjançant la teoria i l’acció per mitjà de la pràctica. El feminisme, en les seves diferents formes, és considerat per la sociologia, no sols una lluita per un alliberament psicològic i desemmascaradora dels rols socials assignats a cada gènere, sinó també una força poderosa de transformació social.

 

Masclisme. És el conjunt d’idees, actituds i pràctiques basades en l’atribució apresa de superioritat de l’home sobre la dona.

 

Patriarcat. Concepte antropològic que descriu una organització social i cultural en la qual la totalitat de les relacions socials està estructurada pel domini de l’home. La seva ideologia inclou una valoració desigual entre homes i dones, establint que ells són superiors i elles inferiors

 

Gènere. És la construcció social d’aquests caràcters, la qual cosa fa que homes i dones siguin considerats i valorats de forma diferent i assumeixin diferents rols en cada societat. D’aquesta manera, es construeixen i s’estableixen uns patrons del que es considera masculí i del que es considera femení.

 

Mainstreaming. És la (re)organització, millora, desenvolupament i avaluació dels processos polítics per incorporar, per part dels actors involucrats normalment en aquests processos, una perspectiva d’igualtat de gènere en tots els nivells i fases de totes les polítiques.

 

Violències masclistes. Tot acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de la llibertat, ja sigui que ocorri en la vida pública o en la privada.

 

Teoría queer. Ès un conjunt d’idees sobre el gènere i la sexualitat de les persones que sostenen que els gèneres, les identitats sexuals i les orientacions sexuals no estan essencialment inscrits en la naturalesa humana; sinó que, són el resultat d’una construcció social i, com a tals, són formes que varien en cada persona i en cada societat.

La teoria queer rebutja la classificació dels individus en categories universals i fixes, com: home, dona, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual; doncs, considera que estan subjectes a restriccions imposades per una cultura en la qual la heterosexualidad és obligatòria; així com la heteronormatividad i el heteropatriarcado. Aquesta teoria sosté que aquestes categories són fictícies i amaguen un nombre enorme de motivacions polítiques recolzades per la sexologia, una ciència que no ha estat totalment teorizada.

 

Amor romàntic. Els tòpics associats a l’amor romàntic són socialment i històricament construïts i els interioritzem gairebé de forma inconscient, per la qual cosa influeixen en les nostres creences i els nostres actes en l’àmbit de les relacions afectives. Per tant aquests tòpics ens serveixen per jutjar què és acceptable i normal en l’enamorament o en la parella i què és previsible o desitjable. No obstant això ens generen unes expectatives irreals i ens inculquen un prototip de relació.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis

Crema de apio con manzana y con guarnición de eneldo (con variante vegana)

Ingredientes ( para 2 o 3 raciones)

 • Apio, 7 u 8 tallos enteros
 • Cebolla, 1 pequeña
 • Patata, 1 pequeña
 • Manzana (Fuji), 1 grandecita
 • Mantequilla, 3 cucharaditas (ghee en opción vegetariana y vegana)
 • Agua, 450 ml
 • Leche, 250 ml (de soja en opción vegetariana y vegana)
 • Sal
 • Eneldo

 

Preparación

Pelamos la patata y la cebolla, lavamos bien las ramas de apio y lo cortamos todo en trocitos pequeños.

En una cacerola ponemos a calentar la mantequilla a fuego medio, cuando se haya derretido añadimos la patata y la cebollla troceadas, las salamos ligeramente y las salteamos durante dos o tres minutos hasta que empiecen a tomar color. Añadimos el apio, salamos y rehogamos durante unos 5 minutos removiendo de vez en cuando.

Mientras tanto pelamos y troceamos la manzana, hacemos un pequeño hueco entre las verduras de la cacerola, echamos la manzana, la rehogamos también un par de minutos, añadimos el agua y la leche, salamos ligeramente -ya rectificaremos después-, esperamos a que rompa a hervir, bajamos el fuego al mínimo, tapamos la cacerola y dejamos cocer durante unos 20 minutos hasta que las hortalizas estén supertiernas.

Trituramos con la batidora de brazo hasta obtener una crema fina y rectificamos de sal si fuese necesario.

La servimos caliente, con una espurna de eneldo por encima.

Esta crema de apio y manzana, son  productos de esta temporada (finales otoño e invierno).

Orígens…(2a part)

Violació [1344; del ll. violatio, -ōnis, íd.] Prové de la paraula llatina violentía, qualitat de violentus: -Vi és força i -olentus abundància. 

Segons la Revista Disparada cada set hores una dona es violada a l’Estat espanyol . A aquesta esgarrifosa dada es suma una altra més escandalosa: en només un dia es cometen 903 violacions a dones al voltant del món, registrant fins a mitjans de l’any 2016, 329.708 violacions en un any.

Peggy Reeves Sanday, antropòloga ianqui i professora al Department of Anthropology at the University of Pennsylvania, ha investigat les violacions en 150 societats humanes durant 40 anys. Trobà que el 47% es caracteritzava per l’absència de violacions, un 17% tenia alguns casos de violació i la resta eren propenses a la violació. Allò correlatiu a les societats absents de violacions fou que les dones tenien autoritat no relacionada amb la reproducció a la comunitat, no hi havia una relació jeràrquica basada en el sexe, els nens eren ensenyats a respectar a les nenes i dones en compte d’ensenyar-los a protegir-les, eren estables i pacífiques, les religions no presentaven divinitats que foren totes masculines i no explotaven el medi ambient. Allò correlatiu a les societats amb la tendència a les violacions fou que toleren, promouen i sovint glorifiquen la violència com a marca de la masculinitat a la infantesa primerenca, l’autoritat i el treball és segregat per sexe on les dones tenen poca o gens d’autoritat no relativa a la reproducció i les qualitats eren considerades femenines són considerades com a inferiors.

 

En la dimensió jurídica, l’actual Codi Penal espanyol tipifica com a delicte la violació al Títol VIII, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales” Capítol I “De las agresiones sexuales”, en el següents termes:

Artículo 178.

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años.

Artículo 179.

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

per a continuar amb la tipificació de l’abús, agressió i assetjament sexual, a més a més de la provocació i l’explotació sexual.

Si bé la sensibilitat davant la violació i abusos, agressions, assetjaments sexuals ha canviat enormement i, en conseqüència, ho ha fet la resposta jurídica que rep, encara rep legitimitat en l’actual societat. Aquesta legitimació molt sovint bé donada i reafirmada en diversos àmbits socials com són el jurídic, el cultural, el polític, el laboral, el sanitari, etc.

En l’àmbit jurídic són ja diverses sentències jurídiques les que han condemnat i perdonat a la vegada, oscil·lant entre com diu Gustavo Vaquera, autor de en referència al llibre de “Historia de la Violación” de Vigarello,  entre indulgencia i repressió. Clars exemples són els següents casos judicials dels qual la premsa s’ha fet eco, no sense en algú cas de certa morbositat:

Sentencia del denominat caso de la minifaldilla, dictada en febrer de 1989 por la Audiència de Lleida:

https://elpais.com/diario/1990/05/24/sociedad/643500002_850215.html

 

En l’àmbit de la cultura, sortosament les protestes ja han arribat en forma d’acció directa per part dels moviments feministes, a la qual s’han sumat idonees crítiques via xarxes socials o encertades decisions polítiques

Cas Jorge Cremades:

https://www.elespanol.com/cultura/20161212/177733142_0.html

https://www.elespanol.com/cultura/20161213/177982899_0.html

Cas Weinstein:

https://elpais.com/cultura/2017/11/01/actualidad/1509571168_493741.html

 

En l’àmbit laboral diverses són les sentències que han establert l’acomiadament, o bé una indemnització a les dones víctimes d’assetjament sexual. Com a jurista que sóc, remarco la importància que té que els sindicats siguin agents actius en la persecució de l’assetjament sexual, que recordem que l’Estatut de les persones treballadores estableix:

Sección 2.ª Derechos y deberes laborales básicos
Artículo 4. Derechos laborales.
1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:
….
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
…..

Així com també la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix:

Article 7. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
1. Sense perjudici del que estableix el Codi penal, als efectes d’aquesta Llei constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o
ofensiu.
2. Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.
3. Es consideren sempre discriminatoris l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
4. El condicionament d’un dret o d’una expectativa de dret a l’acceptació d’una situació constitutiva d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe també es considera acte de discriminació per raó de sexe.

 

En l’àmbit polític, paga la pena llegir aquest article periodístic de l’any 2014:

http://www.huffingtonpost.es/2014/08/23/politicos-machistas_n_5700571.html

 

Com podem comprovar, tot això fomenta conductes reprovables i torna a la societat còmplice. En aquesta “cultura de la violació” —un terme encunyat pel feminisme en els anys 70 i alimentat des de diversos fronts— el cos de la dona és concebut com a material usable a plaure.

La violació és la norma i no la excepció, on el violador, majoritàriament home, no està sol, sinó que té una xarxa que el recolza.

 

Bibliografia i webs consultades

Vaquera, Gustavo Historia del delito de violación. Una construcción simbólica. Introducción aclaraciones y objetivo Publicat a http://www.psicocent.com.ar/index.php

Vigarello Georges Historia de la violación: siglos XVI-XX Editorial Cátedra, 1998

Diaris El País, Huffington Post, El Español

La inserció laboral i la formació ocupacional: regulació jurídica.

1.- Conceptes

S’entén per inserció laboral el procés format per diferents activitats encaminades a la consecució/creació d’ocupació i que comporta la cerca activa del mateix, tenint en compte les capacitats, formació i condicionants de la persona.
Es centra en proporcionar habilitats, experiències laborals i proporcionar tècniques i coneixements en el desenvolupament de la iniciativa i la autonomia.

I per formació ocupacional s’entén que és aquella que està dirigida a les persones en edat laboral que volen preparar-se per accedir a una ocupació o promocionar-se en un lloc de treball. S’organitzen d’acord amb les necessitats dels sectors productius.

2.- Regulació jurídica

La Constitució de l’Estat espanyol actual, i dic actual ja que

 1. al 2011 es reformà per incorporà el pagament del deute públic com el primer a pagar enfront de qualsevol altra despesa de l’Estat als pressupostos generals, sense esmena o modificació possible (article 135 de la CE)
 2. amb l’anomenada crisi política de Catalunya diversos grups polítics com Podemos són partidaris de que és el moment d’iniciar un procés constituent que permeti la seva reforma,

al seu article 40 estableix que,

Article 40
1. Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc d’una política d’estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació.
2. Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i la readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.

 

Per una altre costat l’Estatut d’autonomia del 2006, estableix al Capítol I del Títol I, els drets a l’àmbit laboral (article 25) el següent respecte a la inserció i formació laboral

“Article 25. Drets en l’àmbit laboral
1. Els treballadors tenen dret a formar-se i promoure’s professionalment i a accedir de manera gratuïta als serveis públics d’ocupació.
2. Les persones excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-s’hi i que no disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu, en els termes que estableixen les lleis. …………..”

Així mateix, el Capítol V estableix els principis Rectors de l’Estatut, sent un d’ells la formació ocupacional (article 45.3).

Article 45. Àmbit socioeconòmic
1. Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportunitats.
2. Els poders públics han de promoure una distribució de la renda personal i territorial més equitativa en el marc d’un sistema català de benestar.
3. Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir els drets laborals i sindicals dels treballadors, han d’impulsar i han de promoure’n la participació en les empreses i les polítiques d’ocupació plena, de foment de l’estabilitat laboral, de formació de les persones treballadores, de prevenció de riscs laborals, de seguretat i d’higiene en el treball, de creació d’unes condicions dignes al lloc de treball, de no-discriminació per raó de gènere i de garantia del descans necessari i de les vacances retribuïdes.

 

I a l’article 131 es defineix com a competència exclusiva en matèria de d’ensenyament no universitari que condueix a l’obtenció d’un títol de certificació professional amb validesa a tot l’Estat.

 

Tal i com està configurades les competències en l’àmbit de la inserció laboral i la formació ocupacional, els municipis tenen competències pròpies a ésser exercides amb plena autonomia en el foment de l’ocupació, sent la Generalitat (Article 170. Treball i relacions laborals) qui tingui competències executives en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en tot cas:

1.- les relacions laborals i les condicions de treball.
2.-les polítiques actives d’ocupació, que inclouen la formació dels demandants d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents. La Generalitat participa en els plans o les activitats de formació que superin l’àmbit territorial de Catalunya.
3.- les qualificacions professionals a Catalunya.
4.-la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el control de les agències de col·locació amb seu a Catalunya.

 

Així mateix, en l’àmbit estatal la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de març, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableix el següent:

Artículo 42 Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres

1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.

2. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

Artículo 43 Promoción de la igualdad en la negociación colectiva

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

I en l’àmbit autonòmic,

 • la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix el següent:
Dret a l’ocupació i a la formació ocupacional

Article 38

1. El Govern ha de garantir, amb l’acreditació prèvia dels requisits establerts per la norma de desenvolupament corresponent, la formació ocupacional a les dones que es troben en qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar, l’àmbit laboral o l’àmbit social o comunitari, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, i ha d’estudiar particularment els casos de violència en l’àmbit laboral. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’ocupació de les dones víctimes de violència masclista, quan calgui perquè puguin recuperar-se econòmicament.
2. L’administració pública competent, als efectes del que estableix aquest article, ha de:
a) Donar informació, orientació i suport a les dones que pateixen violència masclista, inclosa la informació i el suport que es derivin dels drets que els reconeix la legislació vigent, i també detectar les situacions de violència masclista, en el marc dels serveis que presten les oficines de treball de la Generalitat i els protocols d’actuació i coordinació.
b) Establir subvencions a la contractació del col·lectiu de dones en els casos a què fa referència l’apartat 1.
c) Promoure la signatura de convenis amb empreses i organitzacions sindicals per a facilitar-ne la reinserció laboral.
d) Establir ajuts directes i mesures de suport per a les dones que es constitueixin en treballadores autònomes, amb un seguiment tutorial personalitzat de llurs projectes.

Article 39

Programes de formació
1. Tots els programes de formació ocupacional i inserció laboral que desenvolupi el Govern han d’incloure amb caràcter prioritari les dones que pateixen o han patit violència masclista.
2. Els programes de formació de les administracions públiques de Catalunya han d’establir projectes específics que incloguin l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i les matèries necessàries per a l’ocupació de les dones que pateixen o han patit violències, atenent la diversitat de situacions i necessitats.
Article 40
Obligació de confidencialitat
L’empresariat, la representació sindical, els organismes competents en matèria d’ocupació i les entitats formadores estan obligades a guardar confidencialitat sobre les circumstàncies personals de les dones que han patit o pateixen violència masclista.
 • LLEI 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, estableix:

Article 17

Accions de formació d’adults
1. Les accions de formació d’adults consisteixen en actuacions formatives adreçades a les persones adultes perquè assoleixin la formació bàsica, que els ha de permetre la inserció o la reinserció socials o laborals i llur realització personal, per mitjà del Departament de Benestar Social.
2. Les accions de formació d’adults constitueixen l’execució dels programes en l’àmbit de la formació instrumental en tres nivells, i la formació bàsica.

Article 18

Suport a la inserció laboral
1. Les actuacions de motivació, orientació laboral i formació ocupacional i de suport per a la inserció laboral són exercides pel Departament de Treball, el qual, dins les seves possibilitats, ha d’adequar l’oferta formativa ocupacional als col·lectius més necessitats.
2. El Departament de Treball pot organitzar les actuacions de suport a la inserció laboral mitjançant empreses i entitats d’inserció, administracions locals o altres institucions o entitats col·laboradores.
3. El Departament de Treball pot subvencionar les empreses i les entitats d’inserció que contractin laboralment destinataris de les accions de la renda mínima d’inserció en les condicions i amb les garanties que s’estableixin per reglament.
4. El Departament de Treball ha de promoure accions que comportin l’autoocupació dels destinataris de les prestacions de la renda mínima d’inserció, amb la col·laboració, en el cas oportú, d’altres organismes o entitats.
5. S’ha d’impulsar la participació dels agents socials, amb l’adopció d’acords que facilitin la integració laboral dels destinataris de les accions de la renda mínima d’inserció.

Sobre el binarisme sexe-gènere.

Al llarg de la història humana, moltes societats han associat els genitals de cada ésser humà a una sèrie d’expectatives socials; s’espera que una persona aprengui determinats comportaments, que corresponguin al que s’espera del seu destí biològic. Això és el determinisme biològic. Ja afirmava al 1949 Simone de Beauvoir “No es neix dona, s’arriba a ser-ho”.

Fins ara la teoria feminista ha desenvolupat els conceptes sexe gènere (sistema sexe-gènere) establint que el sexe es refereix a les característiques físiques dels cossos (el que distingeix físicament un home d’una dona, els caràcters biològics) i el gènere es refereix a la construcció social d’aquests caràcters, la qual cosa fa que homes i dones siguin considerats i valorats de forma diferent i assumeixin diferents rols en cada societat. D’aquesta manera, es construeixen i s’estableixen uns patrons del que es considera masculí i del que es considera femení.

sexegenere

La historiadora feminista Joan Scott defineix el gènere com a categoria cultural i relacional:

“El gènere és un element constitutiu de les relacions socials basades en les diferències que distingeixen els sexes i (…) és una forma primària de relacions significants de poder”

Es pretén així distingir el que és el sexe del que és el gènere per tal d’entendre com en un sistema patriarcal (que pren l’home com a referent de poder, defensant la superioritat i la dominació de l’home sobre la dona), van sent construïdes i reproduïdes les desigualtats de gènere, o sigui, les desigualtats socials a partir de les diferències biològiques entre les dones i els homes. Les desigualtats de gènere es tradueixen en els diferents àmbits de la vida i totes es relacionen entre si.

Però aquesta simplicitat de significats de cada concepte és força limitada: el gènere es defineix en contraposició a sexe en el marc d’una posició binària (sexe i gènere), al·ludint la segona als aspectes pisco-socioculturals assignats a homes i dones pel seu mitjà social i restringint el sexe a les característiques anatomofisiològiques que distingeixen al mascle i la femella de l’espècie humana. Cal afegir que amb una anàlisi crítica les definicions de què és el gènere molt sovint es teoritza al voltant de les relacions de poder entre homes i dones de forma generalitzada, sense tenir en compte altres variants que estan interaccionades: ètnia, raça, classe, diversitat funcional, orientació sexual, religió, edat i nacionalitat.

Serà el feminisme descolonial, les altres veus feministes, qui posi l’accent en aquestes variants sociopolítiques. D’aquí sorgeixen estratègies teòrico-polítiques feministes que proposen la desidentificació dels gèneres rígids i de les sexualitats normatives. Aquestes propostes postidentitàries sorgeixen amb unes especificitats històriques enfront de l’opressió heterosexista, però segueixen gaudint d’uns privilegis històrics heretats de la idea de supremacia blanca, de l’eurocentrisme i de l’acumulació de capital.

La filòsofa Judit Butler dóna la volta els conceptes sexe i gènere, entenent el primer  com la base material o natural del gènere, com un concepte sociològic o cultural, sent l’efecte d’una concepció que es dóna dins d’un sistema social ja marcat per la normativa del gènere. El sexe i la sexualitat lluny de ésser alguna cosa natural són, com el gènere, construïts. En altres paraules, la idea del “sexe” com alguna cosa natural s’ha configurat dins de la lògica del binarisme del gènere. Igualment, Butler fonamenta els seus postulats en una crítica del subjecte unitari del feminisme, colonial, blanc, emanat de la classe mitjana-alta i desexualitzat. Desenvolupa així l’anomenada teoria de la performativitat del gènere, per la qual l’orientació sexual, la identitat sexual i l’expressió de gènere, són el resultat d’una construcció-producció social, històrica i cultural, i per tant no existeixen papers sexuals o rols de gènere, essencial o biològicament inscrits en la naturalesa humana.

Segurament les categories de sexe i gènere van ser originàriament diferenciades entre si pel feminisme amb l’objectiu polític de combatre plantejaments del determinisme biològic pel qual s’associaven les desigualtats sofertes per les dones en la seva relació amb els homes, a factors orgànics.

És ara, en un altre nou escenari feminista,  quan els moviments de diversitat sexual i queer es pregunten per les orientacions sexuals i les identitats de gènere no representades en el conjunt dona–home heterosexuals, que apareixen plantejaments teòrics, com l’exposat per Judith Butler, on les categories sexe-gènere s’apropen entre si en el seu significat, obrint la possibilitat que arribin a ser, al final, una única categoria.

 

Bibliografia i webs consultades

Acsur-Las Segovias, Cuestiones esenciales sobre género 01 y 02, Autopublicación, 2006

https://es.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler

Duque, Carlos “Judith Butler y la teoría de la performatividad de género”, Revista de Educación y Pensamiento, Edición del Colegio Hispanoamericano

Recepta per la tardor TEMPEH DE CIGRÓ AMB PURÉ DE MONIATO (recepta ovolacteovegetariana si es fa ús de la mantega)

Ingredients

1 paquet de tempeh de cigrons
1 ceba gran
3 dents d’all
300 g de xampinyons (petits)
½ tassa de brou vegetal
2-3 cullerades d’oli d’oliva
600 g de moniatos
2 cullerades de ghee o mantega
2-3 cullerades salsa de soia
Espècies: Pimentó dolç, pebrot picant o caiena, pebre negre, farigola i sal
2 cullerades de crema de soia (opcional)

Preparació

Tallar el tempeh a daus, espolsar amb pimentó dolç, pebre negre i salsa de soia. Es pot cobrir i deixar en la nevera almenys 30 minuts.

Saltejar la ceba i els alls tallats molt fins amb oli i un polsim de sal durant deu minuts a foc baix. Després afegir els xampinyons també tallats fins.

Afegir el tempeh ja macerat. Si volem donar-li un toc picant li posarem pimentó picant o cayena. Si veiem que ha absorvit tota la salsa de soia, li podem afegir una cullerada més. Fregir fins que el tempeh quedi daurat.

Al final afegir el brou vegetal i cuinar a foc lent durant 15 minuts.

Per preparar el puré de moniatos hem de cuinar-los igual que les patates: pelar-los, tallar-los i coure’ls en una olla amb aigua fins que estiguin tendres. Després es piquen en un morter o pasapurés, afegint mantega o ghee i crema de soia. Es pot passar per la batedora perquè quedi més homogeni.

Afegir farigola fresca picada o seca.

Endo ¿qué? ….(1a parte)

A raíz de mi artículo sobre mi experiencia como persona que “padece” el vaginismo, pensé en las mujeres que tienen endometriosis.

Este artículo tiene como objetivos:

1.- Explicar qué es y cómo se sienten las mujeres que la tienen

2.- Ayudar a visibilizar su existencia ante la sociedad.

La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino.

endometriosis-sintomas-2-ok-300x251

Nota aclaratoria  Usemos el término Trompas sólo, puesto que quién descubrió estos conductos a base de métodos nada “ortodoxos”, torturando a mujeres.

Son diversos los síntomas derivados de la Endometriosis:

 • Menstruaciones dolorosas. 

 • Dolor durante o después de las relaciones sexuales.

 • Problemas reproductivos: infertilidad / esterilidad.

 • Dolores abdominales o pélvicos durante o fuera de la menstruación. 

 • Sangrado abundante durante la menstruación.

 • Trastornos digestivos e intestinales

 • Alteraciones en las deposiciones, dolor tipo cólico intestinal, espasmos, dolor en las deposiciones, etc.
 • Dolor con la micción y trastornos urinarios.

 • Cansancio, astenia o fatiga.

Según la Asociación Endo Catalunya, asociación que nació en el 2014 para apoyar, ayudar y asesorar a las mujeres afectadas y a sus familiares, y para difundir la enfermedad por todos los medios posibles, alrededor del 15% mujeres la tienen diagnosticada . Lo cierto es que este dato no se puede contrastar con estudio alguno realizado puesto que no existe.

Entrevisté a una mujer de 40 años que tiene endometriosis, de profesión abogada y asesora en género. Fue operada a los 29 por una endometriosis severa y durante el año siguiente no tuvo la menstruación mediante un tratamiento hormonal, pero luego su menstruación volvió a regularizarse. Sus síntomas no volvieron sino hasta casi 10 años más tarde, vinculados al incremento del estrés laboral, situación que también la afectaba cuando fue operada de endometriosis. Sus dolores se han centrado en la zona de la espalda.

Me explicó que ha asistido a conferencias sobre endometriosis, y le ha llamado la atención que incluso desde el ámbito médico se recomienda el uso de vibradores como tratamientos para reducir el dolor pélvico en casos de endometriosis. Pero gran parte de las intervenciones y tratamientos que se ofrecen en casos de endometriosis están vinculados a la infertilidad, ya que un porcentaje importante de mujeres son infértiles como consecuencia de la endometriosis. En su caso, la cuestión de tener hijos/as no ha supuesto ningún sufrimiento añadido más ya que no desea tener hijos/as. Su actual pareja entiende el proceso de la endometriosis, no sólo en relación al dolor que -en mayor o menor medida- la afecta durante alrededor de una semana cada ciclo -que en su caso, además, son ciclos cortos, de alrededor de 22 días-, sino también por el cansancio, la debilidad y el desánimo que la afectan a menudo.

Debido a su poca confianza en la medicina occidental alopática, y la falta de alternativas que no pasen por los tratamientos hormonales ha optado por probar reducir los dolores derivados de la endometriosis con terapias alternativas. De la naturopatía, ha introducido en su dieta en los últimos dos meses el Vitex y el aceite de onagra (¡recomendados por una ginecóloga del Hospital del Mar!), además de sesiones regulares de acupuntura, así como la práctica de meditación o ‘mindfulness’, aunque sea 15 minutos al día. Con todo esto en su última menstruación, por primera vez en mucho tiempo, no ha necesitado de ningún analgésico y no ha tenido molestias en la espalda ni ninguna de las que ha caracterizado sus periodos en los últimos dos años. No sabe a qué atribuirlo, pero por lo que ha leído en internet el Vitex ha tenido resultados muy buenos también en otras mujeres.

Para ella su empoderamiento es vital, crucial para ir más allá del victimismo, avanzar en el conocimiento de los cuerpos y conversar de ello, de lo que nos duele y de las soluciones que encontramos a nuestros dolores: lo personal es político.

Me habló así mismo de Carme Valls, médica especializada en endocrinología,  a la cual ya conocía por sus recomendaciones en salud laboral y en el no uso de los desodorantes por provocar cánceres debido a las sustancias que contienen, quien ha estado investigando la endometriosis y afirma que es debida a un descuadre de estrógenos causado por factores ambientales.

Así mismo, me recomendó un documental “La punta del iceberg” y el blog “El camino rubí” de pedagogía menstrual-las mujeres como seres menstruantes y como afecta a nuestros niveles de energía.

Por último decir que afortunadamente el pasado mes de abril se aprobaba una proposición no de Ley sobre el abordaje diagnóstico-terapeútico de la endometriosis, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, la cual se basaba en las siguientes propuestas (página 26):

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-154.PDF